Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor deelname training Spirit of Nature 

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle workshops en trainingen van Stichting NatuurWijs zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan workshops en trainingen (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer [nummer] en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding voor cursusdeelname houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stichting NatuurWijs worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stichting NatuurWijs ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw aanmelding voor een workshop of training door Stichting NatuurWijs. Stichting NatuurWijs is gerechtigd aanmeldingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de cursusdeelname te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, deelt Stichting NatuurWijs dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanmelding.

2.2 Voor deelname aan de Spirit of Nature training is het volgen van de workshop ‘in verbinding met natuur’ verplicht, tenzij hierover door Stichting NatuurWijs anders wordt beslist en de deelnemer hiervan schriftelijk (per e-mail) op de hoogte wordt gebracht.

2.3 Voor deelname aan de Spirit of Nature training is geen aantoonbare natuurkennis verplicht.

3. Prijzen/Aanbiedingen 

3.1 Alle aanbiedingen van Stichting NatuurWijs zijn vrijblijvend en Stichting NatuurWijs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

3.2 Alle in de folders en op de website genoemde prijzen zijn vermeld in euro’s, BTW is niet van toepassing.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief cursusmateriaal voor zover van toepassing.

3.4 De prijs voor de ‘Spirit of Nature training’ is inclusief mentorbegeleiding bij de stage.

4. Annuleringen

Na ondertekening van de opdracht geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de opdracht kosteloos geannuleerd kan worden. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Indien de 14 dagen zijn verstreken bent u in geval van annulering een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

– Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de workshop of training: 50% van de prijs.

– Bij annulering tussen 4 weken en 1 week voor de geplande start van de workshop of training: 80% van de prijs.

– Bij annulering binnen 1 week voor de geplande start van de workshop of training: 100% van de prijs.

5. Betalingen 

5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op [rekeningnummer] van Stichting NatuurWijs, doch voor aanvang van de workshop of training, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Stichting NatuurWijs bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Stichting NatuurWijs haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Stichting NatuurWijs om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 

5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Stichting NatuurWijs gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen in de periode tussen de aanmelding en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Stichting NatuurWijs.

6. Condities

6.1 Stichting NatuurWijs behoud zich het recht voor bij minder dan acht (8) deelnemers een workshop of training niet door te laten gaan. De ingeschreven deelnemers ontvangen binnen dertig (30) dagen een voorstel voor een nieuwe datum. Indien de voorgestelde datum niet schikt kan op een latere datum aan de workshop of training worden deelgenomen, of de aanmelding kan kosteloos worden geannuleerd (zie 4.1).

7. Elektronische communicatie en bewijs

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Stichting NatuurWijs (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Stichting NatuurWijs niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting NatuurWijs.

7.2 De administratie van Stichting NatuurWijs geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 Alle informatie dat door deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk.

8.2 De trainers tekenen een geheimhoudingsverklaring.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stichting NatuurWijs in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw aanmelding op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stichting NatuurWijs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stichting NatuurWijs kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting NatuurWijs in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting NatuurWijs vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 Stichting NatuurWijs is bevoegd om bij de uitvoering van de workshops en trainingen gebruik te maken van externe trainers en overige derden.

10.3 Copyright voor training Spirit of Nature berust bij Stichting NatuurWijs, evenals het eigendomsrecht van het cursusmateriaal.

11. Toepasselijk recht en bevoegde persoon

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde onafhankelijk persoon in Nederland.

11.3 Voor Stichting NatuurWijs is deze bevoegde person mw. Mr. D. Lockefeer te Amsterdam. Contactgegevens ditte@lockefeer.nl